Tiermedizin

Zulassungszahlen Bachelor Tiermedizin

2006

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 633

2007

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 638

2008

Dierengeneeskunde Studienplätze/Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 618

2009

Dierengeneeskunde Studienplätze/Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 722

2010

Dierengeneeskunde Studienplätze/Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 765

2011

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 724

2012

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 707

2013

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 726

2014

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 756

2015

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 689

2016

Dierengeneeskunde Studienplätze / Bewerbungen zum 15. Mai
Universiteit Utrecht (21PD) 225 763